Historia projektu.

Projekt równoWAŻNI powstał w ramach opracowania i testowania przez Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego i Zawodowego „Zielona Myśl” innowacji społecznej pod nazwą „równoWAŻNI”. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia merytorycznego i zaangażowania przedstawicieli firmy Aspen sp. z o.o., Farm Frites Poland S.A., FPR Niedzielski oraz PCPR w Pruszczu Gdańskim i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Gdyni.

Projekt równoWAŻNI zakładał stworzenie formuły/modelu współpracy pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej (a także innymi interesariuszami) a podmiotami rynkowymi, dzięki której docelowi adresaci innowacji (osoby z pieczy zastępczej 16-25 lat oraz osoby w wieku przedemerytalnym 50-65) mogłyby budować edukacyjno- wpierającą, wzajemną  relację. Relacja ta  w przypadku wychowanków pieczy zastępczej ułatwiałaby usamodzielnienie się i bezpieczne włączanie do rynku pracy, natomiast pracownicy 50 plus, zagrożeni „mentalnym oddaleniem od rynku pracy”, zyskiwaliby możliwość  utrzymanie aktywności i atrakcyjności zawodowej (poprzez poszerzenie portfela kompetencji i zyskanie nowej roli mentora).

Założono, że model współpracy skoncentrowany będzie wokół realnych, krótkoterminowych, możliwych do szybkiego wdrożenia mikroprojektów zawodowych, które wykonywane byłyby przez dwuosobowe teamy złożone z wychowanka pieczy zastępczej oraz mentora- pracownika 50 plus (odpowiednio przygotowanego). Proponowana innowacja zakładała opracowanie przykładowych grup mikroprojektów oraz zdefiniowanie szybkich do wdrożenia formalno-merytorycznych zasad ich realizacji. Ponadto założono, że efekty pracy teamu prezentowane byłyby w instytucji macierzystej mentora i (w przypadku odpowiednio wykonanego mikroprojektu) umożliwiały pozyskanie przez wychowanka referencji.

Proponowane rozwiązanie zakładało również opracowanie założeń rozwiązania IT (portal internetowy), które stanowiłoby narzędzie ułatwiające nawiązanie wszystkim zainteresowanym współpracy i zrealizowanie interesujących mikroprojektów.

Opracowanie i testowanie rozwiązania „równoWAŻNI” było możliwe dzięki włączeniu go do  projektu  pn. „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych”, który był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z PwC Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej w dniu 14.07.2016 r. r. pomiędzy Ministrem Rozwoju jako Instytucją Zarządzającą a Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako Instytucją Zarządzającą a Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako Beneficjentem.

Mamy nadzieję, że rozwiązanie równoWAŻNI upowszechni się i pozwoli doświadczyć realnych korzyści wszystkim interesariuszom.  Z kolei podręcznik, który przekazujemy, ułatwi zainteresowanym instytucjom współpracę i budowanie warunków do wspólnej realizacji przez teamy: mentor 50 plus i wychowanek pieczy zastępczej ciekawych, inspirujących mikroprojektów.